شرایط پرداخت نقد یا اقساطی

آخرین به روزرسانی در

نحوه پرداخت قرارداد

 

پرداخت کل مبلغ قرارداد به دو صورت: ۱- پیش از اجرا  و  ۲- زمان تحویل کار صورت میگیرد.

در هر یک از این دو مرحله بنا به حجم کار و مصالح مصرفی درصد مبلغ دریافتی توسط کارشناسان امور قرارداد گروه ساختمانی سیمرغ تعیین میشود.

به عنوان مثال اگر مورد قرارداد گچکاری باشد ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد پیش از اجرا و ۷۰ درصد از مبلغ کل قرارداد در زمان تحویل کار دریافت میشود. ولی چنانچه مورد قرارداد ساخت کابینت آشپزخانه باشد ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد پیش از اجرا، ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد در زمان نصب و ۴۰ درصد از مبلغ کل قرارداد در زمان تحویل کار دریافت میشود.

چنانچه مبلغ کل قرارداد بیشتر از ۲۰ میلیون تومان و گروه ساختمانی سیمرغ تامین کننده مصالح مصرفی باشد قدرالسهم درصد مبلغ دریافتی در زمان تحویل کار به صورت اقساطی قابل پرداخت است. تعیین نحوه قسط بندی بر عهده کارشناسان امور قرداد گروه ساختمانی سیمرغ است.

سوالات متداول نحوه پرداخت اقساطی
نحوه پرداخت قرارداد چگونه است؟
پس از بررسی کارشناسانی و برآورد هزینه کلی و با توجه به آیتم مورد نظر درصدی به صورت پیش پرداخت ، درصدی در حین انجام کار و درصدی پس از پایان کار دریافت خواهد شد.
برای پروژه های خارج از تهران چگونه است؟
نحوه پرداخت برای پروژه های خارج از تهران به صورت تسویه کامل است. مخصوصاً در صورت ارسال جنس به شهرستان.
پیش پرداخت به چه میزان است؟
با توجه به آیتم های مورد نظر شما برای بازسازی درصد پیش پرداخت از طرف کارشناسان گروه ساختمانی سیمرغ تعیین خواهد شد. این عدد از ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد متغیر است.
WhatsApp chat